Privacy verklaring Bonnetje B.V.


1.                   Inleiding
1.1.               Deze verklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door Bonnetje B.V. (hierna te noemen: Bonnetje).
1.2.               Bonnetje helpt jou bezwaar te maken tegen verkeersboetes, parkeerboetes, EMG Cursussen en strafzaken die ten onterechte aan jou zijn opgelegd. Ook helpt Bonnetje je jouw rijbewijs zo snel mogelijk terug te vorderen.
1.3.               Bonnetje gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen. Bonnetje houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2.                   Contact met Bonnetje
2.1.               Als je naar aanleiding van deze verklaring contact met Bonnetje op wilt nemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
E-mail:                            info@bonnetje.nl
Websites:                       www.bonnetje.nl
Post:                              Prinsengracht 536 2V                  


3.1.        Persoonsgegevens      
Afhankelijk van de diensten die Bonnetje verricht, kan Bonnetje de volgende persoonsgegevens van je verwerken: (a)              voor- en achternaam;(b)              adresgegevens;(c)              telefoonnummer;(d)              e-mailadres;(e)              social media accountnaam;(f)                foto verkeersboete of ander document, waarmee andere persoonsgegevens door Bonnetje kunnen worden verwerkt, zoals– maar niet beperkt tot – BSN-nummers, kentekens etc.; (g)              handtekening.
3.2.               De specifieke data die Bonnetje verwerkt hangtaf van de diensten die Bonnetje voor je verricht en de functionaliteiten van de app of website die je gebruikt.

4.                   Doeleinden
4.1.               Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:(a)              voeren van juridische procedures; (b)              uitvoeren van administratieve transacties(d.w.z. facturering) als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst;(c)              afhandelen van contactverzoeken (telefonisch,via de app, website of social media);(d)              anonimiseren van persoonsgegevens, zodat de(anonieme) gegevens voor  statistische doeleinden kunnen worden gebruikt.

5.                   Gebruik van persoonsgegevens
5.1.               Bij het gebruik van onze diensten, app en website kun je persoonsgegevens invoeren en laat je anderszins gegevens achter.  
5.2.               Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door Bonnetje om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen jou enBonnetje. Bonnetje verwerkt ook persoonsgegevens wanneer zij daartoe wettelijk gezien het recht dan wel de verplichting heeft of omdat Bonnetje daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

6.                   Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
6.1.               Wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening, stuurt Bonnetje de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen. Dat zijn derde partijen zoals, maar niet beperkt tot, IT-ondernemingen die Bonnetje assisteren met de app of website en het opslaan van data, de boekhouder of accountant en de belastingdienst of andere overheidsinstanties waartoe Bonnetje verplicht is de informatie te delen.
6.2.               Indien Bonnetje jouw gegevens aan een derde verstrekt, dan is die derde verplicht jouw gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor ze zijn verstrekt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt wanneer de wet dat voorschrijft vastgelegd in een (verwerkers)overeenkomst.  
6.3.               Bonnetje zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7.                   Beveiliging en bewaring
7.1.               Bonnetje neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken.
7.2.               Bonnetje bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De specifieke bewaartermijnen zijn afhankelijk van de diensten die Bonnetje voor je verricht. Bonnetje bewaart jouw gegevens in ieder geval niet langer dan zeven jaar na het eindigen van de overeenkomst die je met Bonnetje hebt. Wanneer je jouw toestemming intrekt dan verwijdert Bonnetje die persoonsgegevens waarvoor je toestemming had verleend. Het voorgaande is niet van toepassing indien Bonnetje jouw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8.                   Websites van derdenDe website van Bonnetje kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Bonnetje is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.
9.                   Social media
Er zijn social mediaknoppen op deze website opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social medianetwerken. Indien je op deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees deprivacy verklaringen van de social media netwerken om te zien hoe deze netwerken met jouw persoonsgegevens omgaan.

10.                Wijzigingen
Bonnetje kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Bonnetje worden gepubliceerd.  

11.                Jouw rechten: inzage en wijzigen van gegevensJe hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Bonnetje een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen om jouw persoonsgegevens aan je over te dragen. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen vierweken antwoord. Je kunt een dergelijk verzoek toesturen aan info@bonnetje.nl
12.                KlachtenBonnetje hoort het graag indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil jij jouw data uit ons systeem halen? Ga naar de juiste pagina