Algemene voorwaarden van Bonnetje B.V.


Artikel 1.
Definities  

1
.1: Bonnetje: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bonnetje B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88277747, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1017 KJ) Amsterdam aan de Prinsengracht nr. 536 2V.

1.2. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, die op de (rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88277747.

1.3 .Afnemer: de wederpartij, zijnde de natuurlijke persoon (consument) die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf en die met Bonnetje een Overeenkomst aangaat.

1.4. Aanbod / Aanbieding: ieder aanbod van Bonnetje tot het aangaan van een Overeenkomst.

1.5. App: de applicatie  ‘Bonnetje’ voor (portable) devices, te downloaden via de Apple App  Store of Google Play Store.

1.6. Diensten: alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door Bonnetje worden verricht, in de ruimste zin van het woord, waaronder maar niet beperkt tot de aanbieding en werking van de App, het in beroep gaan tegen verkeersboetes en alles daaromtrent, het indienen van een verzoek tot compensatie in vlucht vertraagd-zaken en het behandelen van letselschade-zaken.

1.7. Overeenkomst: de bindende Overeenkomst tussen Bonnetje en Afnemer, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) bestelling die uit hoofde van de Overeenkomst wordt geplaatst.

1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail, notificatie via de App en/of deurwaardersexploot.

1.9. Surplus: het bedrag dat aan Bonnetje wordt uitgekeerd bovenop en/of naast het bedrag naar aanleiding van het beroep, het bezwaar en/of de ingebrekestelling van Bonnetje tegen of naar aanleiding van een strafbeschikking, een boete, een vlucht vertraagd-zaak of een letselschade-zaak.

1.10. Partij(en): Bonnetje, Afnemer of beide Partijen.

1.11. Website: de door Bonnetje geëxploiteerde website waaronder begrepen maar niet beperkt tot https://www.bonnetje.nl/.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.

2.2.     Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

2.3.     De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Afnemer gehanteerde voorwaarden wordt door Bonnetje uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door Bonnetje van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Afnemer op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

2.4.     Het tot stand komen van een Overeenkomst houdt in dat de Voorwaarden zijn aanvaard. Bovendien aanvaardt Afnemer door het enkel gebruik maken (op welke manier dan ook) van de App gebonden te zijn aan de Voorwaarden. Afnemer staat er voor in dat wanneer een derde van de App gebruik maakt op apparatuur van Afnemer deze derde zich ook zal houden aan de Voorwaarden.

2.5.     Door akkoord te gaan met de Voorwaarden verklaart Afnemer bevoegd te zijn om een Overeenkomst met Bonnetje aan te gaan.

2.6.     Indien Bonnetje niet steeds de strikte naleving van de Voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat de Voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat Bonnetje het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van de Voorwaarden te verlangen.

2.7.     De artikelen van de Voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onverhoopt onredelijk bezwarend zijn voor een consument omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 en/of 6:237 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, blijven buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.

2.8.     Indien één of meerdere bepalingen in de Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en de Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

2.9.     Voorts geldt dat indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van de Voorwaarden in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, die dwingende bepalingen zullen prevaleren boven de bepalingen uit de Voorwaarden die daar in strijd mee zijn. De overige bepalingen uit de Voorwaarden zullen onverminderd van kracht blijven.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1.     Alle aanbiedingen en offertes van Bonnetje zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien er in een aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld dan vervalt de aanbieding of offerte in ieder geval zodra deze termijn is verlopen.

3.2.     Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door Afnemer wordt aanvaard, heeft Bonnetje het recht het aanbod binnen drie (3) dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.3.     Indien een aanvaarding door de Afnemer, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding van Bonnetje opgenomen aanbod dan is Bonnetje daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bonnetje Schriftelijk anders aangeeft.

3.4.     Bonnetje is niet gehouden aan een aanbod indien Afnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Afnemer geen rechten ontlenen.

3.5.     Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door Bonnetje naderhand schriftelijk, al dan niet door middel van facturatie, zijn bevestigd.

3.6.     Alle door Bonnetje verstrekte informatie, aantallen, samenstellingen, formaten, doseringen, gewichten, prijzen, afbeeldingen, mededelingen en andere opgaven (Schriftelijk, mondeling of anderszins verstrekt) worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege Bonnetje voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen. Mochten deze zich onverhoopt wél voordoen dan binden zij Bonnetje in geen geval. Een door Bonnetje aan Afnemer verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin prijzen zijn vermeld, kan niet worden gekwalificeerd als een Aanbieding.

Artikel 4. Totstandkoming van overeenkomsten en herroepingsrecht

4.1.     Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand :a. door acceptatie door Afnemer van een Aanbod (al dan niet via de App van Bonnetje );b. door Schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Afnemer (mondeling of Schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod;c.          doordat Bonnetje feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van de Afnemer.

4.2.     De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijdzijn met de Overeenkomst.

4.3.     Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door Bonnetje. Bonnetje is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. Bonnetje is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Afnemer door te belasten.

4.4.     De Afnemer kan een tot stand gekomen Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na sluiting van de desbetreffende Overeenkomst kosteloos herroepen. Dit recht geldt niet voor binnen deze periode geleverde Diensten. De Afnemer doet uitdrukkelijk afstand van het recht van herroeping hiervan en gaat akkoord met directe levering, gelet op het feit dat de Afnemer gelijk gebruik wenst te maken van de Diensten van Bonnetje.

4.5.     Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Bonnetje binden Bonnetje slechts tegenover Afnemer indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door een bevoegde vertegenwoordiger van Bonnetje Schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan de Afnemer.

4.6.     Indien met Afnemer meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. Mocht de Overeenkomst namens Afnemer worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat Afnemer de Voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware zij zelf Afnemer.

4.7.     Bonnetje is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

4.8.     Behoudens de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Bonnetje is het Afnemer verboden rechten of plichten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

4.9.     Bonnetje is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende Overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van Bonnetje dan wel derden waaronder andere afnemers.

4.10. Afnemer gaat uitdrukkelijk akkoord met het aanleveren van een correct IBAN-nummer en tenaamstelling bij het aangaan van de Overeenkomst. Afnemer is zich ervan bewust dat bij het niet voldoen aan deze voorwaarde de schade bestaat uit: de derving van proceskostenvergoeding aan Bonnetje. De schade zal vastgesteld worden ter hoogte van de te ontvangen proceskostenvergoeding, bepaald door het Openbaar Ministerie en uitdrukkelijk gecommuniceerd in correspondentie naar Afnemer.

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst en Voorwaarden

5.1.     Afnemer draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst indien deze oorzaak vinden in door Bonnetje niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen documenten, gegevens en informatie die mondeling of door een door Afnemer daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.

5.2.     Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die zij van Bonnetje krijgt indien deze geen directe betrekking hebben op de Overeenkomst.

5.3.     Gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk indien Bonnetje daarmee Schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst tot meerkosten, dan is Bonnetje gerechtigd een schadeloosstelling bij Afnemer in rekening te brengen, in zoverre dat in ieder geval alle meerkosten aan Afnemer worden doorberekend. Afnemer is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging in de Overeenkomst en vrijwaart Bonnetje ter zake.

5.4.     Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Bonnetje blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten prestaties te wijzigen en/of aan te vullen, zal Bonnetje Afnemer hiervan in kennis stellen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. Bonnetje kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan Afnemer.

Artikel 6. Levering van Diensten

6.1.     Bonnetje zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor de uitvoering van de Diensten en neemt derhalve bij het aangaan van de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, maar garandeert niet dat alle Diensten op ieder moment beschikbaar en bruikbaar zijn. Bonnetje kan dan ook nimmer een garantie gegeven dat het door Afnemer gewenste resultaat zal worden behaald.

6.2.     Bonnetje is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buitengebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Bonnetje te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van de App, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Afnemer jegens Bonnetje ontstaat.

6.3.     Bonnetje mag bij de uitvoering van de Diensten uitgaan van de gegevens zoals door Afnemer aan haar laatstelijk doorgegeven. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Afnemer om alle gegevens die voor Bonnetje nodig zijn om de Diensten uit te voeren actueel te houden.

6.4.     Bonnetje biedt geen telefonische ondersteuning. Vragen met betrekking tot ondersteuning worden op werkdagen waar mogelijk binnen vierentwintig (24) uur digitaal beantwoord, al dan niet via (een notificatie via) de App.

6.5.     Bonnetje is gerechtigd bij bepaalde Diensten nadere voorwaarden te stellen. Deze worden vóór of bij het afnemen van deze Diensten separaat gemeld.

6.6.     Bonnetje is gerechtigd producten of diensten van derden te betrekken bij haar Diensten. Hierop zijn de algemene voorwaarden van de betreffende derden van toepassing. De Afnemer vrijwaart en houdt Bonnetje schadeloos voor alle schade die verband houdt met het gebruik van diensten of producten van derden alsmede het inschakelen van derden door Bonnetje.

Artikel 7. Volmacht

7.1.     Voor het verrichten van de Diensten van Bonnetje verleent de Afnemer bij het aangaan van de Overeenkomst een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht aan Bonnetje om namens de Afnemer in naam van Bonnetje feitelijke- en rechtshandelingen te (doen) verrichten ten behoeve van de (uitvoering van de) Diensten voor zolang dit noodzakelijk is voor de (uitvoering van de) de Diensten, één en ander in de ruimste zin van het woord. Bonnetje is bevoegd haar volmacht aan derden te verlenen.

7.2.     Partijen verklaren dat de volmacht uit dit artikel 7 onder meer strekt tot het verrichten van rechtshandelingen in het belang van Bonnetje of van derden, waardoor de volmacht onherroepelijk door de Afnemer aan Bonnetje wordt verleend. Ter voorkoming van enig misverstand verklaren Partijen dat wanneer de Overeenkomst eindigt, de volmacht doorloopt voor de uitvoering van feitelijke- en rechtshandelingen ten aanzien van reeds geleverde Diensten van Bonnetje.

7.3.     Bonnetje is nimmer aansprakelijk voor schade van de Afnemer naar aanleiding van de volmacht, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directie van Bonnetje. De Afnemer vrijwaart en houdt Bonnetje schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) de volmacht namens of door de Afnemer.

Artikel 8. Tarieven en uitbetaling

8
.1.     In een Aanbod en/of Overeenkomst vermelde prijzen en/of vergoedingen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – inclusief omzetbelastingen/of andere van overheidswege opgelegde heffingen.

8.2.     Bonnetje is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de prijzen, de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt via de App en medegedeeld aan de Afnemer. Wanneer de Afnemer het niet eens is met deze wijzigingen, kan zij in afwijking van artikel 12 van de Voorwaarden per de datum waarop de wijzigingen ingaan opzeggen. Dat kan uitsluitend tot de datum waarop de prijswijziging ingaat.

8.3.     Wanneer de Diensten van Bonnetje leiden tot een Surplus, dan is Bonnetje gerechtigd tot 100% van het Surplus.

8.4.     Terzake de door Bonnetje uit te voeren c.q. uitgevoerde Diensten wordt door Bonnetje een factuur gestuurd naar Afnemer die zichtbaar is in de App. Deze factuur dient binnen de daarin gestelde termijn te worden voldaan, zijnde de fatale betalingstermijn. Bevat de factuur geen betalingstermijn, dan dient de factuur binnen veertien (14) dagen te worden voldaan, zijnde de fatale betalingstermijn.

8.5.     Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim is en is zij vervolgens de wettelijke rente verschuldigd is over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die Bonnetje ten opzichte van de Afnemer wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.

8.6.     De door Bonnetje ontvangen gelden zullen binnen veertien (14) dagen, nadat Bonnetje deze heeft ontvangen op haar bankrekening, overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van de Afnemer met inhouding van het Surplus.

8.7.     Indien het Surplus op de bankrekening van Afnemer wordt gestort, dan is Afnemer verplicht om het Surplus binnen tien (10) werkdagen na ontvangst over te maken naar de bankrekening van Bonnetje. Indien Afnemer dat nalaat of om een andere reden in verzuim is, dan zijn de vorderingen van Bonnetje direct en geheel opeisbaar, onverminderd de overige rechten van Bonnetje. Bonnetje heeft in dat geval eveneens het recht om gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten die Bonnetje maakt voor het incasseren van haarvorderingen, op Afnemer te verhalen.

8.8.     Bonnetje is gerechtigd alle vorderingen op Afnemer te verrekenen met iedere schuld die Bonnetje aan Afnemer, dan wel aan met Afnemer gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

8.9.     Indien Bonnetje genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen de kosten daaronder vallende voor rekening van de Afnemer, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’’. Onder het te vorderen bedrag wordt in dit geval verstaan het totaal van de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente en de incassokosten.

Artikel 9. (Op)levertijd

9.1.     De door Bonnetje in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

9.2.     De door Bonnetje opgegeven (op)levertijd gaat in wanneer over alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van Bonnetje en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.

9.3.     Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat Bonnetje er vanuit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.  


Artikel 10. Klachtplicht

10.1.     De verrichte Diensten zullen in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Bonnetje binnen een redelijke termijn, zijnde niet langer dan drie (3) werkdagen na (op)levering, door Afnemer worden gecontroleerd. Indien Afnemer niet binnen de voornoemde redelijke termijn na (op)levering Schriftelijk gebreken heeft gemeld aan Bonnetje, dan wordt geacht dat de verrichte Diensten door Afnemer zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

10.2.     Andere niet bij de (op)levering zichtbare gebreken aan verrichte Diensten moeten binnen acht (8) dagen na ontdekking dan wel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, Schriftelijk en gemotiveerd aan Bonnetje worden gemeld, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de verrichte Diensten door Afnemer zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

10.3.     Indien de in eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van drie (3) werkdagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Afnemer als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Bonnetje voor Afnemer redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 11. Verplichtingen Afnemer - gebruiksvoorwaarden

11.1.     De Afnemer onthoudt zich ervan Bonnetje, de App, overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen. Het is de Afnemer verboden processen of programma's - al dan niet via de App - te gebruiken waarvan de Afnemer weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze Bonnetje, de App, overige klanten of internetgebruikers kan hinderen of schade kan toe brengen.

11.2.     Het is de Afnemer niet toegestaan de Diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepaling en, de Overeenkomst of deze Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

a.          het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden content;
b.          het handelen in strijd met rechten van intellectuele eigendom van derden;
c.          het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie of bestialiteitspornografie;
d.          seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
e.          het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet;
f.           het uitvoeren van (D)DoS aanvallen;
g.          gegevens bestanden of programmatuur te beschadigen of ongeoorloofd te gebruiken;
h.          te frauderen met behulp van computers of valsheid in geschrifte te plegen met betrekking tot computerdata, bijvoorbeeld door berichten te onderscheppen en te veranderen;
i.            anderszins op onrechtmatige of inbreuk makende wijze te handelen of na te laten.

11.3.     Indien het dataverkeer toerekenbaar aan de Afnemer onredelijk hoog is ten opzichte van andere klanten van de App, of het systeem (van de App) stoort, is Bonnetje gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. Bonnetje mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.

11.4.     De Diensten van Bonnetje zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Afnemers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

11.5.     Bonnetje garandeert niet dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de verwachtingen van de Afnemer. Bonnetje garandeert niet dat de App foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de App of delen daarvan kan worden verkregen. Bonnetje zal dan ook nimmer gehouden zijn tot vergoeding van enige schade van de Afnemer als gevolg van het feit dat de App niet of niet naar behoren functioneert.

11.6.     Bonnetje is, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, daar aan nadere voorwaarden te stellen of de Overeenkomst te ontbinden, indien en zolang de Afnemer naar haar oordeel handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in dit artikel of enige andere bepaling in deze Voorwaarden. Bij een vermoeden van strafbare feiten is Bonnetje bevoegd de autoriteiten in te lichten en daarbij alle relevante gegevens van Afnemer te verstrekken.

11.7.     De Afnemer vrijwaart Bonnetje tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de diensten en de App, dan wel door het niet nakomen van de Afnemer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden.

Artikel 12. Duur van de Overeenkomst

12.1.     De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde termijn, te weten voor de duur van de te leveren Diensten. Na afloop van de overeengekomen termijn is de Overeenkomst per maand opzegbaar is, tenzij andere afspraken worden gemaakt.

12.2.     Opzegging van de Overeenkomst door de Afnemer is mogelijk via de App met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Bonnetje de bevestiging van de opzegging ontvangt. Dit recht geldt niet voor binnen deze periode geleverde Diensten.

12.3.     Opzegging van de Overeenkomst door Bonnetje is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen. In dergelijke gevallen is de Afnemer geen vergoeding verschuldigd voor de reeds geleverde Diensten aan Bonnetje.

Artikel 13. Opschorting van de Overeenkomst

13.1.     Indien Afnemer een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Bonnetje gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

13.2.     Bonnetje is voorts bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten (onder meer) indien:

a.          na het sluiten van de Overeenkomst Bonnetje omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Afnemer diens verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig zal nakomen;
b.          Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichting(en) uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c.          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Bonnetje kan worden gevergd.

Artikel 14. Beëindiging van de Overeenkomst

14.1.     Indien Afnemer tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft Bonnetje het recht de Overeenkomst onmiddellijk (tussentijds) te beëindigen (door ontbinding of opzegging), zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal Afnemer niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is Afnemer gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de (tussentijdse) beëindiging (door ontbinding of opzegging) aan Bonnetje te vergoeden.

14.2.     Bonnetje is onder meer gerechtigd de Overeenkomst (tussentijds) te beëindigen (door ontbinding of opzegging) indien Afnemer in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:

a.          op één of meerdere vermogensbestanddelen van Afnemer wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd en dat beslag is niet binnen vijf (5) kalanderdagen opgeheven;
b.          het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd;
c.          Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
d.          aan Afnemer wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door Afnemer wordt aangevraagd;
e.          Afnemer overlijdt, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld;
f.           de onderneming van Afnemer wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
g.          Bonnetje in staat van faillissement wordt verklaard;
h.          Afnemer handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van Bonnetje dan wel van derden waaronder andere Afnemers in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
i.            Afnemer (bewust) verkeerde informatie aan Bonnetje verstrekt;
j.           Afnemer niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;
k.          Afnemer melding maakt van een betalingsachterstand.

14.3.     Indien Bonnetje op het moment van beëindiging al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, ongeacht of de Overeenkomst is beëindigd door ontbinding of opzegging.  

Artikel 15. Overdracht

15.1.     De Afnemer kan de Overeenkomst, het daaraan gekoppelde account in de App, of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten niet aan derden overdragen of aan derden in gebruik geven, tenzij Bonnetje hiervoor Schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Overdracht in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW is derhalve uitgesloten.

15.2.     Bonnetje is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan derden.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1.     Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.2.     Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bonnetje gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Bonnetje zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bonnetje niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en schade

17.1.     Bonnetje is niet aansprakelijkheid voor door Afnemer geleden schade, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van Bonnetje. In dat geval is de aansprakelijkheid van Bonnetje beperkt tot het Surplus waartoe Bonnetje op grond van de Overeenkomst (inclusief BTW) en voor de verrichting van de Diensten gerechtigd is, een en ander tot een maximum van € 150 inclusief btw.

17.2.     De beperking van aansprakelijkheid van Bonnetje zoals opgenomen in dit artikel geldt niet indien er aan de zijde van Bonnetje sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Tevens geldt (een gedeelte van) de beperking van aansprakelijkheid van Bonnetje zoals opgenomen in dit artikel niet ingeval sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 2 lid 7 van de Voorwaarden.

17.3.     In aansluiting op hetgeen bepaald in dit artikel is Bonnetje niet aansprakelijk vanwege het enkele feit dat het door Afnemer gewenste resultaat niet wordt bereikt of door derden (zoals overheidsinstanties en/of een rechter) wordt herroepen, vernietigd of anderszins ter discussie wordt gesteld. Bonnetje aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid hieromtrent.

17.4.     Indien de Overeenkomst wordt uitgevoerd ten behoeve van meerdere (rechts)personen, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de Overeenkomst voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk en dienen zij zelf onderling zorg te dragen voor verdeling van de maximaal uit te keren schadevergoeding.  

17.5.     Afnemer vrijwaart Bonnetje ter zake van aanspraken van elke andere partij die mochten ontstaan vanwege het niet of niet juist nakomen van een verplichting door Afnemer voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden. Dit geldt niet indien (i) Afnemer kan aantonen dat de schade geen verband houdt met een aan haar toe te rekenen verwijtbaar handelen of nalaten of (ii) deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Bonnetje. Deze vrijwaring geldt eveneens ten aanzien van door Bonnetje ingeschakelde derden en werknemers van Bonnetje, als ook ten aanzien van aan Bonnetje gelieerde ondernemingen.

17.6.     Eventuele vorderings- en verhaalsrechten zullen door Afnemer en/of aan haar gelieerde ondernemingen enkel worden uitgeoefend tegen Bonnetje. Een actie, aanspraak, claim tot schadevergoeding of anderszins in verband met de Overeenkomst en/of Algemene voorwaarden, zal door Afnemer niet worden ingesteld tegen de (huidige of voormalige) werknemers, bestuurders en (bestuurders van) aandeelhouders van Bonnetje. Zij kunnen op deze bepaling een beroep doen en indien noodzakelijk geldt het vorenstaande als een onherroepelijk derdenbeding om niet.

17.7.     Bonnetje is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, immateriële schade en/of strafschade. Bonnetje is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 19 van de Voorwaarden.

17.8.     Bonnetje is niet aansprakelijk voor schade omtrent fouten die worden gemaakt omdat Afnemer of een derde onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

17.9.     Indien Bonnetje voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van een derde, geschiedt dit onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Bonnetje. Afnemer en/of aan haar gelieerde ondernemingen zullen een bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derde, de (huidige of voormalige) werknemers daarvan, bestuurders daarvan en (bestuurders van) aandeelhouders daarvan niet aanspreken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.  Zij kunnen op deze bepaling een beroep doen en indien noodzakelijk geldt het vorenstaande als een onherroepelijk derdenbeding om niet. Bij schending van deze bepaling heeft Bonnetje recht op vergoeding van schade en kosten die hieruit ontstaan.

17.10.  Afnemer dient de schade waarvoor Bonnetje aansprakelijk kan worden gehouden zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen tien (10) dagen na het ontstaan van de schade aan Bonnetje te melden, een en ander op straffe van verval van enig recht op vergoeding van de schade.

Artikel 18. Vervaltermijnen

18.1.     Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van de Afnemer, uit welke hoofde ook, jegens Bonnetje in verband met verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop de Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij Bonnetje.

18.2.     In het geval binnen de in artikel 18 lid 1 vermelde termijn door de Afnemer een Schriftelijke claim is neergelegd bij Bonnetje in verband met door haar verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van de Afnemer eveneens indien Bonnetje niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 22 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

Artikel 19. Overmacht

19.1.     Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Bonnetje om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Bonnetje kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Bonnetje van de verplichtingen tot nakoming.

19.2.     Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, hacks, cyberaanvallen, onlusten, natuurrampen, pandemieën, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, tekort aan grond – en voedingsstoffen en/of gebreken in de levering daarvan (inclusief eventuele onredelijke prijsverhogingen als gevolg), problemen op zee, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, storingen in elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken zoals e-mail, wanprestatie van derden die door Bonnetje zijn ingeschakeld, evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers (overzee) van Bonnetje valt ook onder deze overmachtbepaling.

19.3.     Ingeval van overmacht heeft Bonnetje het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Afnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten

20.1.     Afnemer erkent dat Bonnetje rechthebbende is van en zodoende uitsluitend een licentie zal verstrekken over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooien, auteursrechten, ontwerpen, modellen, domeinnamen, merkenrechten, handelsnamen, foto’s, knowhow en alle overige commerciële rechten en handelsgeheimen, documenten etc. in relatie tot de App. Er vindt op geen enkele wijze overdracht plaats van welk intellectueel eigendomsrecht dan ook aan Afnemer, tenzij expliciet anders Schriftelijk overeengekomen.

20.2.     Behoudens de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Bonnetje, is het Afnemer niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van Bonnetje te gebruiken, laat staan deze aan te passen, te verwijderen en/of wijzigen. Voor het geval Bonnetje aan Afnemer toestemming geeft om haar intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, geldt te allen tijde dat Afnemer er voor zorg dient te dragen dat er geen schade wordt toegebracht aan het onderscheidend vermogen, de reputatie, de geldigheid en/of de goodwill van deze intellectuele eigendomsrechten van Bonnetje. Het is Afnemer voorts niet toegestaan merken te registeren die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken van Bonnetje, waardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek of dat het publiek wordt misleid.

20.3.     Afnemer zal Bonnetje onverwijld Schriftelijk op de hoogte brengen van alle inbreuken of mogelijke inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Bonnetje die haar ter kennis zijn gekomen. De beslissing om juridisch op te treden tegen voornoemde inbreuken, is te allen tijde voorbehouden aan Bonnetje.

20.4.     De App en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks en content van derden partijen, eigendom van Bonnetje. Het is niet toegestaan om de App of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Bonnetje. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

20.5.     Ingeval van overtreding van één of meer bepalingen van dit artikel door Afnemer is Afnemer een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van                 € 150,-- (zegge: honderdvijftig euro) aan Bonnetje verschuldigd, vermeerderd met een boete van € 15,-- (zegge: vijftien euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Bonnetje is gerechtigd een aanvullende schadevergoeding te eisen indien de schade het boetebedrag overstijgt.

Artikel 21. Privacy en persoonsgegevens

21.1.     Bonnetje zal de gegevens van Afnemer uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacyverklaring. Bonnetje neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregelgeving in acht.

21.2.     De privacyverklaring van Bonnetje is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van Afnemer en kan worden teruggevonden op de Website en in de App.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1.     Op Overeenkomsten waarop de Algemene voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Afnemer zijn vestiging in het buitenland heeft.

22.2.     Indien Afnemer ingezetene is van de Europese Economische Ruimte (hierna: ''EER''), zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten waarop de Voorwaarden van toepassing zijn tussen Partijen beslecht worden door de – op grond van de wet – bevoegde rechter.

22.3.     Indien een Afnemer geen ingezetene is van de EER, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten waarop de Algemene voorwaarden van toepassing zijn tussen partijen uitsluitend worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter, die zal worden benoemd volgens de lijstprocedure. De plaats van arbitrage zal Amsterdam zijn. De procedure wordt gevoerd in het Engels en het scheidsgerecht beslist volgens de regels van het Nederlandse recht.

Artikel 23. Wijziging en uitleg van de Voorwaarden

23.1.     De Voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

23.2.     De wijzigingen en aanpassingen treden in werking eenentwintig (21) dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking en/of is gesteld in de Voorwaarden, zoals de bekendmaking via de App.